Dette sier den nye regjeringen om areal- og boligpolitikk

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil blant annet legge til rette for mer boligbygging i områder med liten befolkningstetthet. De ønsker at statlige innsigelser må bli færre og samordnes bedre. Dessuten ønsker de at flere skal få mulighet til å eie egen bolig.
ENIGE: Leder i Ap Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum har lagt frem regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotel | Foto: Torstein Bøe / NTB
ENIGE: Leder i Ap Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum har lagt frem regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotel | Foto: Torstein Bøe / NTB

Regjeringen vil legge til rette for bosetting og verdiskaping i hele landet.

«Vi vil føre en kunnskapsbasert arealpolitikk som bidrar til vekst og utvikling i både små og store lokalsamfunn. Det skal legges til rette for mer boligbygging i områder med liten befolkningstetthet, og kommunene skal få økt handlefrihet når det gjelder hvor i kommunene nye boliger skal kunne bygges. Samtidig skal allemannsretten sikres, og det skal være en streng politikk i pressområdene i strandsonen», skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen.

Statlige innsigelser må bli færre og samordnes bedre, mener det to partiene. Likebehandling og forutsigbarhet er viktig for næringslivet og lokale myndigheter.

Regjeringen vil:

• Ha en mer differensiert forvaltning av strandsonen, med økt handlefrihet og større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten i strandsonens sone 3.

• Sørge for at skog som vernes på privateid grunn, skal være frivillig vern.

• Styrke jordvernet.

• Påse at de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging praktiseres slik at de er tilpasset regionale og lokale forhold.

• Evaluere de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og sikre at det legges til rette for vekst og utvikling i områder med svak eller negativ befolkningsutvikling. Planretningslinjene skal ikke bidra til raskere nedbygging av dyrket mark. Alle kommuner skal ha mulighet til å utvikle små og store lokalsamfunn.

• Forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere og vurdere å redusere antall søknadspliktige byggetiltak.

• Sikre at geologisk informasjon og kompetanse blir utnyttet bedre i arealplanleggingen.

• Ivareta hensynet til natur og klima i plan- og bygningsloven.

• Påse at statsforvalteren samordner innsigelser godt nok, på en måte som sikrer åpenhet, forutsigbarhet og effektive prosesser.

Boligpolitikk

Regjeringen har fire satsinger for en aktiv boligpolitikk.

«Vi vil at flere skal få mulighet til å eie egen bolig, utvikle gode bomiljø, legge til rette for å bygge flere boliger og ha en klimavennlig byggenæring. Klimakravene til byggenæringen må skjerpes samtidig som byggekostnadene holdes så lave som mulig», heter det i plattformen.

Den nye regjeringen vil gi Husbanken en større rolle enn i dag og et bredere samfunnsoppdrag for at alle skal bo godt og trygt.

Regjeringen vil:

• Utvide Husbankens samfunnsoppdrag, målgrupper og lånerammer.

• Gi kommunene sterkere verktøy for å hjelpe folk inn i boligmarkedet.

• Utrede en statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp.

• Legge til rette for at kommunene i samarbeid med aktører som boligbyggelagene kan bygge boliger til folk med begrenset egenkapital.

• Fryse BSU-ordningen (boligsparing for ungdom) på 27.500 kroner i året og 300.000 kroner totalt og begrense ordningen til å gjelde førstegangs boligkjøp.

• Koordinere offentlige innsigelser i byggeprosesser bedre.

• Opprette en ny tilskuddsordning for boligetablering i distriktene.

• Bruke offentlig innkjøp til å stille høye miljøkrav.

• Stimulere til mer energieffektivisering, gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser.

• Gjøre nødvendige grep slik at norsk tre som byggemateriale blir prioritert i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering.

• Etablere et utviklingsprogram for trebygg og klimavennlig fornying av bygg.

• Ta initiativ til et eldreboligprogram.

• Vurdere Husleieloven som forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold.

• Styrke lovgivningen for å hindre uheldig seksjonering av leiligheter i sameie.

• Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året.

Her er hele Hurdalsplattformen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også